Ustroj

Skupština:

 • Skupštinu čine svi članovi društva
 • Svaki član Društva ima glasova koliko drži poslovnih udjela u društvu
 • Jedan poslovni udio daje pravo na jedan glas u Skupštini društva

Nadzorni odbor:

 • Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva
 • Članove nadzornog odbora imenuje Skupština Društva, 3 člana na prijedlog Ličko-senjske županije, 1 član na prijedlog Radničkog vijeća, dok jednog člana imenuje Radničko vijeće
 • Nadzorni odbor:
  • Ana Rukavina-Stilinović
  • Petar Radošević
  • Nikola Šulentić
  • Joso Vrkljan
  • Ivica Uzelac

Uprava:

 • Uprava Društva organizira rad i poslovanje Društva
 • Uprava Društva se sastoji od jednog člana-direktora
 • Član Uprave: Željko Devčić, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.